Маркетингові дослідження у створенні концепції закладу ресторанного господарства

  • Галина Круль Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
  • Дар᾿я Матюніна Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Ключові слова: маркетингове дослідження, анкетування, заклад ресторанного господарства, бар, концепція закладу ресторанного господарства.

Анотація

Розкрито сутність одного із методів маркетингового дослідження – анкетування. На основі складеної
анкети і проведеного з допомогою соціальних мереж опитування 1500 респондентів, проаналізовано
ринок сучасних ресторанних послуг (на прикладі барів) у м. Чернівці, виявлено найпопулярніші серед уже існуючих закладів такого типу, з᾿ясовано уподобання респондентів, ставлення до концептуальних закладів загалом і до ідеї створення нового бару у м. Чернівці зокрема.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Ambler, T. (1999). Praktycheskyi marketynh (Yu.N. Kapturevskoho) (red.). Pyter: Sankt-Peterburh.

Arkhipov, V.V. (2007). Orhanizatsiia restorannoho hospodarstva: Navchalnyi posibnyk. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury «Inkos».

Arkhipov, V.V. and Rusavska V.A. (2009). Orhanizatsiia obsluhovuvannia v zakladakh restorannoho hospodarstva: Navchalnyi posibnyk. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury «Inkos».

Butenko, N.V. (2008). Marketynh: Pidruchnyk. Kyiv: Ataka. https://buklib.net/books/21857/

Cherchyll, H., Braun, T. (2007). Marketyngovyie issledovaniia (H.L. Bahyeva( (red.). Piter: Sankt-Peterburh.

Egerton-Tomas, K. (1999), Restorannyj biznes. Kak otkryt’ i uspeshno upravliat’ restoranom. Moskva: RosKonsult.

Evans, Dzh.R. and Berman, B. (2002). Marketyng. Moskva: Sirin.

Harvy, M., Dyzmor, Kh. and Dyzmor, A. (2019), Restorannyi biznes dlia chainykov. Moskva, Sankt-Peterburh: Dyalektyka.

Havryliuk, S.P. (2017). Osoblyvosti restorannoho marketynhu v Ukraini. Vcheni zapysky universytetu «KROK», Seriia: Ekonomika, 48, 175–183.

Hryhorchuk, T.V. (2007). Marketynh. Chastyna druha. Kyiv: Universytet «Ukraina», www.sites.google.com/site/marketingdistance

Ivanova, L.O. (2012). Marketynh hotelnoho i restorannoho hospodarstva: Navchalnyi posibnyk. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi komertsiinoi akademii.

Ivanova, L.O. and Vovchanska, O.M. (2019). Sotsialni merezhi yak chynnyk posylennia vplyvu marketynhu na loialnist kliientiv restorannykh zakladiv. Intelekt XXI, 2, 38–44.

Ivanova, L.O., Semak, B.B. and Vovchanska, O.M. (2018). Marketynh posluh: navchalnyi posibnyk. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu.

Kotler, F. (2007). Osnovy marketynha: Kratkyi kurs. Moskva: Izdatelskyi dom «Vyliams».

Krasovska, O.Yu., Karpova, N.A. and Troian I.H. (2014). Marketynhovi doslidzhennia yak instrument rozrobky kontseptsii novoho pidpryiemstva restorannoho biznesu. Efektyvna ekonomika, 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3085

Lamben, Zh.-Zh. (1999). Stratehycheskyi marketynh. Yevropeiskaia perspektyva. Sankt-Peterburh: Nauka.

Lylyk, I. (2020). Rynok marketynhovykh doslidzhen’ v Ukraini 2019 rik: ekspertna otsinka ta analiz UAM. Marketynh v Ukraini, 1, 4–29.

Malkhotra, N.K. (2002). Marketingovyie issledovanyia. Praktycheskoie rukovodstvo, 3-e izdaniie, Moskva: Izdatelskij dom «Viliams».

Tarabakin, I. (2001). Marketynhovi doslidzhennia z vykorystanniam ankety, available at: https://smekni.com/a/138241/marketingov-dosldzhennya-z-vikoristannyam-anketi/

Matsekha, D.S. and Buryi, S.A. (2014). Marketynh u sferi hotelno-restorannoho biznesu ta turyzmu. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, Ekonomichni nauky, 5(2), 43–47.

Piatnytskoi, N.O. (red.). (2011). Orhanizatsiia obsluhovuvannia v zakladakh restorannoho hospodarstva: Pidruchnyk. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury.

Poltorak, V.A., Taranenko, I.V., Krasovska, O.Iu. (2014). Marketynhovi doslidzhennia: navchalnyi posibnyk. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury.

Poriadok skladannia ankety, available at: https://studfile.net/preview/5607573/

Porter, M. (2007). Konkurentnaia strategiia: Metodika analiza otraslei i konkurentov. Moskva: Alpyna Byznes Buks.

Razin’kova, M.Yu. (2018). Sotsialni merezhi yak zasib systemy marketynhovykh komunikatsii suchasnykh pidpryiemstv. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal «Internauka», Seriia: Ekonomichni nauky, 7, 60–74.

Serednytska, L.P. and Masliuk, Yu.V. (2017). Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku marketynhovoi diialnosti zakladiv restorannoho hospodarstva. Molodyi vchenyi, 10(50), 750–753.

Shok, P.D., Bouen, Dzh.T. and Stefanelly, Dzh.M. (2005). Marketyng v restorannom biznese. Moskva: Restorannyie vedomosti.

Shtal’, T.V. (2009). Marketynh na pidpryiemstvakh restorannoho hospodarstva: vyznachennia ta spetsyfika. Ekonomichna stratehiia i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh, 2, 570–578.

Mulyk, L.I., Solntsev, S.O. (2017). Marketynh nezalezhnyh ta afilijovanyh startapiv. Ekonomichnyi visnyk KPI im. Ihoria Sikorskoho, 14, 336-342, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2017_14_53

Strashynska, L.V. (2011). Marketynh hotelnoho i restorannoho hospodarstva. Kyiv: NUKhT.

Voichak, A.V. and Shumeiko, V.M. (2009). Doslidzhennia suchasnykh kontseptsii marketynhu ta marketynhovoho menedzhmentu. Marketynh v Ukraini, 4, 52–55.

Опубліковано
2022-02-10