Екологічна компетентність як обов’язкова складова шкільної географічної освіти та приклади її застосування у Хустському районі Закарпатської області

  • Ірина Добинда Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
  • Анна Денчиля Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Ключові слова: екологічна компетентність, екологічна освіта, екологічне виховання, екологічна культура.

Анотація

Розглянуто важливість екологічного виховання та екологічної освіти у сучасній шкільній освіті та важливість використання екологічної компетентності при вивченні географії. Подані приклади застосування останньої у закладах Хустського району Закарпатської області.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Ballantyne, R. and Fien, J. (1992) Geography and environmental education. In R. Gerber (ed.) Geography in Society: A Case for Geography in Australian Society (pp. 75–78). Brisbane: Royal Geographical Society of Queensland Inc.

Biddle, D. (1990) Geography and environmentalism. Asian Geographer 9 (2), 87–97

Cloke, P., Philo, C. and Sadler, D. (1991) Approaching Human Geography. London: Paul Chapman Publishing.

Fien, J. and Gerber, R. (1988) Teaching Geography for a Better World. Edinburgh: Oliver and Boyd.

Johnston, R.J. (1993) The Challenge for Geography. Oxford: Blackwell.

Hanych, R. V. (2021). Formuvannia ekolohichnoi kompetentnosti na urokakh heohrafii u serednii shkoli. Redaktsiina kolehiia, 205.

Kakhraman, Ch. (2016). Rol heohrafii v ekolohichnii osviti. Mizhnarodnyi zhurnal humanitarnykh, mystetstvo ta sotsialnykh nauk, 2 (4), 121–125.

Kopylets, Ye. V. (2010). Vykhovannia ekolohichnykh tsinnisnykh oriientatsii pidlitkiv zasobamy pidruchnyka iz zahalnoi heohrafii. Teoretyko-metodychni problemy vykhovannia ditei ta uchnivskoi molodi, 2(14), 323–331.

Lee, C.K.J. (1993) Geography teaching in England and Hong Kong: Contributions towards environmental education. International Research in Geographical and Environmental Education, 2 (1), 25–40.

Naish, M. (1986) Geography and environmental education. Geographical Education, 5 (2), 26–30.

Nazarenko, T. H. (2017). Formuvannia v uchniv ekolohichnoi kompetentnosti na urokakh heohrafii. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal, 1, 59–66.

Prokhorova, L. A. (2019, January). Etychnyi aspekt formuvannia ekolohichnoi svidomosti. In Sotsialni ta ekolohichni tekhnolohii: aktualni problemy teorii i praktyky: materialy KhI Mizhnar. Internet-konf.(Melitopol, 22-24 sichnia, 2019 roku), 128–130.

Prokhorova, L.A., Zavialova, T.V., & Nepsha, O.V. (2017). Ekolohichna osvita v mizhpredmetnykh zviazkakh heohrafii i biolohii. In Ekolohichna stratehiia maibutnoho: dosvid i novatsii: materialy Vseukr. nauk.-prakt. konf.(30-31 bereznia 2017 r., Uman), 136–138.

Prokhorova, L.A. (2019). Ekolohichna osvita v shkilnomu kursi heohrafii. In Naukove sohodennia: teoretyko-prykladni doslidzhennia ta perspektyvy: materialy Vseukr. nauk.-prakt. konf.(17 travnia 2019 roku, Melitopol), 69–73.

Sapun, T.O., & Nepsha, O.V. (2020). Formuvannia ekolohichnoi kompetentnosti uchniv zahalnoosvitnikh shkil v protsesi vyvchennia heohrafii. In Aktualni pytannia nauky: materialy I Mizhnar. nauk.-prakt. internet-konf.(30 kvitnia 2020 roku), 142–144.

Smith, D.L. (1978) Values and the teaching of geography. Geographical Education, 3(2), 147–161.

Stimpson, P. (1992) Geography, environment and education in the 1990s. The Hong Kong Geographer, 9(2), 1–11.

Опубліковано
2022-02-09